Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny i usług online:
•    Skąd pozyskujemy dane,
•    Co robimy z tymi danymi,
•    W jaki sposób przechowujemy dane,
•    Komu przekazujemy/ujawniamy dane,
•    Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych,
•    W  jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUA SPORT Patrycja i Paweł Poszytek spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa 1000-lecia 76C, 01-424 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M. St. Warszawa. NIP: 527 288 42 40, Regon: 382588595. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Paweł Poszytek, sklep@aquasport.pl

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - AQUA SPORT Patrycja i Paweł Poszytek spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa 1000-lecia 76C, 01-424 Warszawa, NIP: 5272884240, Regon: 382588595,
 2. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.aquasport.pl,
 3. Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem www.aquasport.pl
 4. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Sklepu i/lub dokonuje zakupu Produktu
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz płatności
 3. Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy dokonuje zakupu Produktu na naszej stronie internetowej oraz poprzez aukcje Allegro, korzysta z naszej witryny internetowej lub kontaktuje się z nami bezpośrednio.
 4. W zależności od łączących Cię z Administratorem relacji, Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-ID),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej lub w serwisie Allegro, w szczególności formularza zamówienia i formularza zapisu na newsletter.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia, poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu, serwisu Allegro lub bezpośrednio. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika poprzez serwis Allegro oraz w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter lub poprzez serwis Allegro.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.7, w tym w szczególności:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do poprawienia danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  6. prawo do przenoszenia danych.

3. Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, Sklep oraz poprzez serwis Allegro automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa oraz Sklep. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej oraz Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową oraz Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej oraz Sklepu
 2. Monitorowania stanu sesji,
 3. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej oraz Sklepu,
 4. Realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej oraz realizacji zamówień złożonych w Sklepie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych przez telefon oraz poprzez serwis Allegro),
 5. Skontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku doprecyzowania złożonego zamówienia w Sklepie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych przez telefon lub poprzez serwis Allegro: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich ewentualnych zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania,
 6. Komunikacji w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane Użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta,
 7. A także w celach statystycznych i marketingowych: od czasu do czasu będziemy wysyłać Użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o promocjach. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie złożenia zamówienia w Sklepie oraz poprzez serwis Allegro. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość marketingowa będzie zawierać informację o możliwości zrezygnowania z dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.
 8. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika celu, w którym mamy ich wykorzystywać.
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy i wykonania tej umowy.
 10. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 11. Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków.
 12. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji umowy lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań, etc
 13. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

5. Bezpieczeństwo i udostępnianie danych osobowych

 1. Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury Administratora, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie
 3. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim, takim jak: Podmiotom obsługującym płatności internetowe, karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności oraz zaufanym dostawcom usług transportowych w celu realizacji Umowy. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: sklep@aquasport.pl.


Opublikowano dnia 18.05.2022 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl