Regulamin

1. Słownik pojęć

1.1. Sprzedawca – AQUA SPORT Patrycja i Paweł Poszytek spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa 1000-lecia 76C , 01-424 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M. St. Warszawa.
NIP: 527 288 42 40, Regon: 382588595,

1.2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną aquasport.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

1.3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

1.4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

1.6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe.

1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2.2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2.3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

2.4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

3. Jakość Towarów

3.1. Towary, a w szczególności kamizelki i środki ratunkowe sprzedawane przez Sklep, pochodzą z bieżącej produkcji i są towarami pełnowartościowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

3.2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

 • Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
 • Jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

4. Składanie Zamówień

4.1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@aquasport.pl),
 • telefonicznie pod numerem: 783 556 679

4.2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.  

4.3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4.4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4.5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w pkt 4 ust. 4.4 lit a), Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

4.6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

4.7. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta w związku z realizacją Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Koszt dostawy

5.1 Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) uwidocznione są zestawieniu zamawianych produktów, ukazującym się na stronie sklepu przed zaakceptowaniem zakupu.

6. Warunki płatności

6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
 • przelewem elektronicznym - za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24.pl - operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Shoper Płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068; lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Shoper Płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Dostępne metody płatności kartą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

6.2 Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru,
 • w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

baner

7. Realizacja Zamówień

7.1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

7.2. Czas realizacji zamówienia zwykle wynosi nie więcej niż 3 dni robocze i liczony jest od momentu:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od daty otrzymania zamówienia,
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

O wszelkich nieprzewidzianych opóźnieniach w realizacji zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

7.3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

7.4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

7.6 Alternatywnie, po opłaceniu towaru i wcześniejszym umówieniu się, możliwy jest odbiór osobisty zakupionego towaru w siedzibie firmy AQUA SPORT w Warszawie, przy al. Prymasa 1000-lecia 76C.

7.6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje w odbieranej paczce z zamówionym Towarem.

8. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

8.1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

9. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

9.1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

9.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

9.5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Reklamacja

10.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedawanego towaru.

10.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aquasport.pl.

10.3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

10.4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

10.5. Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą.

10.6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu dostarczenia produktu wraz z dowodem zakupu do sklepu.

11. Gwarancja

11.1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.

11.2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

12. Ochrona danych osobowych i prywatności

12.1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

12.2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

12.3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

12.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

12.5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

13. Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

13.3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl